Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Hổ trợ trực tuyến
Click here to chat
Ban Quản Trị
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Top posters
Admin
 
bimyeu2012
 
tranhoe
 
B_Xuan_Hai
 
langtu
 
xaydung
 
leduan1982
 
ktxd68
 
chanviethoa
 
nguoiluhanhcodoc868
 
Latest topics
Đồng hồ
June 2018
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
CalendarCalendar
Keywords
dựng xuất minh bravo thép NƯỚC BTCT loại THOÁT TÍNH PHẦN TOÁN trình thuyết trọng
Statistics
Diễn Đàn hiện có 1914 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: diasonha

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 1080 in 547 subjects
Quảng cáo
beachtree beachtree beachtree beachtree
Thời tiết - Tỷ giá


Share | 
 

 thiết kế cầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phandang
Khách viếng thămBài gửiTiêu đề: thiết kế cầu   Wed Oct 10, 2012 8:41 am

CHÆÅNG II
THIÃÚT KÃÚ - TÊNH TOAÏN MÄÚ CÁÖU
I. Säú liãûu thiãút kãú :
I.1. Säú liãûu chung :
Tãn cáöu: Cáöu PA1
Haûng muûc: Mäú M1
Loaûi cáöu: Bã täng cäút theïp DÆL
Tiãu chuáøn thiãút kãú: 22TCN 272-05
I.2. Säú liãûu kãút cáúu pháön trãn :
- Loaûi dáöm: Dáöm bã täng âuïc sàôn
- Säú læåüng dáöm: N = 5 dáöm
- Chiãöu daìi dáöm: L = 42 m
- Chiãöu daìi nhëp tênh toaïn: Ltt= 41.2m
- Khäø cáöu: B= 7m
- Chiãöu räüng toaìn cáöu: w= 10m
- Säú laìn xe: n= 2 laìn
- Säú lãö ngæåìi âi bäü: nng= 2 lãö
- Bãö räüng lãö ngæåìi âi bäü: bng = 1.5m
- Taíi troüng bäü haình: q= 4 KN/m2- Hãû säú laìn xe: m=1
- Hãû säú Xung kêch: IM= 0.25
- Troüng læåüng riãng cuía Bã täng: wc= 25KN/m3
- Säú læåüng mäúi näúi: n= 4
- Diãûn têch mäüt mäúi näúi: Fnäúi= 0.09m2
- Säú læåüng dáöm ngang: ng= 16 Dáöm
- Diãûn têch trung bçnh mäüt dáöm ngang: Fng= 2.71 m2
- Chiãöu räüng dáöm ngang doüc cáöu: b=0.2m
- Diãûn têch gåì lan can: Flc= 0.255 (m2)
- Chiãöu daìy låïp Bã täng taûo däúc: t = 0.11m
- Chiãöu cao gäúi cáöu: hg= 0.2m
- Chiãöu cao dáöm chuí tênh âãún låïp phuí: hdáöm= 2.37m
I.3. Säú liãûu mäú:
- Loaûi mäú: Mäú chæî U bàòng BTCT âàût trãn nãön coüc khoan nhäöi
- Loaûi coüc: Coüc khoan nhäöi BTCT âæåìng kênh D=1m
- Chiãöu daìi coüc: 30mKêch thæåïc hçnh hoüc mäú:


Kêch thæåïc theo phæång ngang cáöu

STT Tãn Kêch thæåïc Kyï hiãûu ÂV tênh Giaï trë
1 Bãö daìy tæåìng caïnh C1 m 0.50
2 Chiãöu räüng bãû mäú (Phæång ngang cáöu ) C2 m 12.60
3 Bãö räüng mäú (Phæång ngang cáöu) C3 m 11.60
4 Bãö räüng âaï kã gäúi C4 m 1.00
5 Säú læåüng âaï kã gäúi ng chiãúc 5
Kêch thæåïc theo phæång doüc cáöu
STT Tãn kêch thæåïc Kyï
Hiãûu ÂV
Tênh Giaï
trë

1 Chiãöu räüng bãû mäú (doüc cáöu ) a1 m 6.00
2 Bãö räüng tæåìng caïnh (pháön dæåïi) a2 m 2.25
3 Bãö daìy tæång thán a3 m 1.50
4 Khoaíng caïch tæì tæåìng thán âãún meïp ngoaìi bãû a4 m 2.25
5 Bãö räüng tæåìng caïnh ( pháön âuäi) a5 m 3.35
6 Bãö räüng tæåìng caïnh ( toaìn bäü) a6 m 6.00
7 Khoaíng caïch tæì tæåìng âáöu âãún meïp ngoaìi bãû a7 m 1.10
8 Bãö daìy tæåìng âáöu a8 m 0.40
9 Kêch thæåïc pháön âåî baín dáùn a9 m 0.30
10 Khoaíng caïch tæì tim gäúi âãún meïp ngoaìi tæåìng thán a10 m 0.60
11 Kêch thæåïc âaï kã gäúi theo phæång doüc cáöu a11 m 0.60
12 Chiãöu räüng âáút âàõp træåïc mäú a12 m 2.25
13 Chiãöu daìy bãû mäú b1 m 1.50
14 Kêch thæåïc tæåìng caïnh ( phæång âæïng) b2 m 2.50
15 Kêch thæåïc tæåìng caïnh ( phæång âæïng) b3 m 3.96
16 Kêch thæåïc tæåìng caïnh ( phæång âæïng) b4 m 1.50
17 Chiãöu cao mäú ( tæì âaïy bãû âãún âènh tæåìng âáöu) b5 m 9.46
18 Chiãöu cao tæåìng thán b6 m 5.50
19 Chiãöu cao tæåìng âáöu b7 m 2.46
20 Täøng chiãöu cao tæåìng thán vaì tæåìng âáöu b8 m 7.96
21 Chiãöu cao âaï kã gäúi b9 m 0.20
22 Chiãöu cao tæì âènh máúu âåî baín quaï âäü tåïi âènh gåì lan can b10 m 0.80
23 Kêch thæåïc máúu âåî baín quaï âäü b11 m 0.30

II. Taíi troüng taïc duûng lãn kãút cáúu:
II.1. Ténh taíi pháön trãn cáöu :

Dáöm 3863.125 KN
Låïp bã täng taûo däúc 404.25 KN
Âeìn chiãúu saïng 0.00 KN
Mäúi näúi 378 KN
Dáöm ngang 229.08 KN
Gåì chàõn baïnh 109.68 KN
Lan can tay vën 560.347 KN
Täøng DC 5544.48 KN
Låïp phuí màût cáöu DW 1069.32 KN
Täøng (ÂC+ DW) 6613.8 KN
II.2. Ténh taíi cuía mäú:
+ Troüng læåüng riãng cuía váût liãûu:
-Troüng læåüng riãng cuía bã täng : = 2500KG/m3
= 25.00 (KN/m3)
- Troüng læåüng riãng cuía âáút: = 1800 (KG/m3)
= 180 (KN/m3)
- Goïc ma saït trong cuía âáút: =30.00 (âäü)
- Goïc ma saït giæîa âáút vaì tæåìng : = 0.00 (âäü)
+ Näüi læûc do troüng læåüng baín thán mäú:
- Ténh taíi tiãu chuáøn gáy ra båíi troüng læåüng baín thán mäú âæåüc tênh nhæ sau:
P= V.g
Trong âoï : V: Thãø têch caïc bäü pháûn
g: Troüng læåüng riãng cuía bã täng cäút theïp:
+ Baíng tênh toaïn ténh taíi do troüng læåüng baín thán mäú:
STT Tãn kãút cáúu Cäng thæïc tênh Thãø têch K.Læåüng
(m3) (KN)
1 Bãû mäú Vbm= b1*a1*c2 113.4 2835.00
2 Tæåìng thán Vtt=a3.b6.c3 95.7 2392.50
3 Tæåìng âáöu (trãn) Vtâ=a8.b7.c3 11.4 285.36
4 Máúu âåî baín quaï âäü Vmâ =(b11+a9/2)*a9*(c3-2*c1) 1.4 35.78
5 Tæåìng caïnh(pháön âuäi) Vtcd=(2b4+b3)*a5*c1 11.7 291.45
6 Tæåìng caïnh (Pháön thán) Vtct=2*(b2+ b3 + b4)*a2*c1 17.9 447.75
7 Âaï kã gäúi Vâkg=ng*(a11*b9*c4) 0.6 15.00
8 Tæåìng tai 0.3 7.88
Täøng cäüng 6310.71
- Caïc læûc taïc duûng lãn mäú båíi troüng læåüng baín thán seî sinh ra mä men, læûc doüc, læûc càõt taûi tiãút diãûn tênh toaïn:
Mä men taûi tiãút diãûn cáön tênh:
M= p.e
Trong âoï:
- P: Caïc læûc gáy ra mä men taûi tiãút diãûn tênh toaïn
- e: Âäü lãûch tám cuía âiãøm âàût læûc so våïi truûc trung hoaì cuía màût càõt cáön tênh toaïn
(Mä men mang dáúu dæång khi hæåïng vãö phêa nãön âæåìng, dáúu ám khi hæång ra säng)

Baíng tênh näüi cho tiãút diãûn A-A båíi troüng læåüng baín thán
Kãút cáúu Tiãút diãûn A-A
P(KN) e(m) M(KN.m)
1.Bãû mäú P1 2835.00 0.000 0.000
2. Tæåìng Thán P2 2392.50 0.000 0.000
3.Tæåìng âáöu P3 285.36 0.550 156.948
4. Máúu âåî baín quaï âäü P4 35.78 0.900 32.198
5.Tæåìng caïnh (âuäi) P5 291.45 4.257 1240.798
6. Tæåìng caïnh (Pháön thán )P6 447.75 1.775 794.756
7. Âaï kã gäúi P7 15.00 -0.300 -4.500
8. Tæåìng tai 7.88 -0.200 -1.575
Täøng cäüng 6085.71 - 2218.625

Baíng tênh näüi cho tiãút diãûn B-B båíi troüng læåüng baín thán
Kãút cáúu Tiãút diãûn B -B
P(KN ) e(m) M(KN.m)
1. Tæåìng Thán P2 2392.50 0.00 0.00
2.Tæåìng âáöu P3 285.36 0.55 156.95
3. Máúu âåî baín quaï âäü P4 35.78 0.90 32.20
4. Âaï kã gäúi P7 15.00 0.05 0.75
5. Tæåìng tai 7.88 -0.20 -1.58
Täøng cäüng 2736.51 188.32

Baíng tênh näüi cho tiãút diãûn C-C båíi troüng læåüng baín thán
Kãút cáúu Tiãút diãûn C -C
P(KN ) e(m) M(KN.m)
1.Tæåìng âáöu P3 285.36 0.00 0.00
2. Máúu âåî baín quaï âäü P4 35.78 0.35 12.52
Täøng cäüng 321.14 12.52

II.3 Hoaût taíi xe ä tä (LL) vaì taíi troüng ngæåìi âi bä (PL):Baíng kãút quaí tênh toaïn hoaût taíi:
Taíi troüng VË
trê Tung âäü Âah Taíi troüng truûc Phaín læûc
Ri Âån vë

Xe hai truûc 1' 1.00 110 110.00 kN
2' 0.971 110 106.80 kN
Xe thiãút kãú 3 0.7912 35.0 27.69 kN
2 0.8956 145.0 129.87 kN
1 1.00 145.0 145.00 kN
Taíi troüng
Laìn WL 20.60 9.3 191.58 kN

II.3.1. Hoaût taíi xe ä tä (LL):
- Hoaût taíi xe thiãút kãú coï kãø âãún xung kêch , læûc xung kêch khäng aïp duûng cho taíi troüng laì:
Hoaût taíi xe LL = n.m.(Max(XTK.1,25 ; XHT.1,25)+ Wl )
(Våïi säú læåüng laìn =2, Hãû säú laìn xe m=1)
Váûy Hoaût taíi xe LL = 2*1*((27.69+ 129.87+ 145)*1.25+ 191.58 ) = 1139.6 (KN)
II.3.2. Taíi troüng ngæåìi âi bäü (PL) :
PL = m.q.bng.nng.Ltt/2 = 1*4*1.5*2*41.2/2 = 247.2 (KN)
II.4. Læûc haîm xe (BR ):
- Láúy bàòng 25% troüng læåüng caïc truûc xe taíi hay xe hai truûc thiãút kãú trãn táút caí caïc laìn xe
Chaûy trãn cuìng mäüt hæåïng.
- Læûc haîm xe nàòm ngang theo phæång doüc cáöu vaì caïch màût cáöu = 1.8m, åí âáy do gäúi di âäüng dàût åí mäú nãn ta coï.
BR= 0.00 (KN)
II.5. Læûc ma saït (FR ):
- Læûc ma saït chung gäúi cáöu phaíi âæåüc xaïc âënh trãn cå såí cuía giaï trë cæûc âaûi cuía hãû säú ma saït giæîa caïc màût træåüt. FR âæåüc xaïc âënh nhæ sau:
FR= fmax . N (KN)
Trong âoï:
fmax: laì hãû säú ma saït giæîa bã täng vaì gäúi cáöu = 0.3
N: Laì phaín læûc gäúi do ténh taíi vaì hoaût taíi (Khäng kãø xung kêch gáy ra) = 7602.08 (KN)
Váûy FR= 0.3*7602.08 = 2280.6 (KN)
II.6. Læûc ly tám (CE ):
- Læûc ly tám âæåüc láúy bàòng têch säú cuía caïc troüng læåüng truûc cuía xe taíi hay xe hai truûc våïi hãû säú C láúy nhæ sau:
Trong âoï: C =
+ Täúc âäü thiãút kãú :60km/h: v= 17m/s
+ Gia täúc troüng træåìng: g= 9.81 (m/s2)
+ Baïn kênh cong cuía laìn xe: R= 0 (m)
Âàût caïch màût xe chaûy laì = 1.8m
Váûy hãû säú tênh toaïn læûc ly tám : C = 0.00(m)
Trë säú læûc ly tám : CE = 0.00 (KN)
II.7. Taíi troüng gioï (WS, WL).
II.7.1. Taíi troüng gioï taïc âäüng lãn cäng trçnh (WS).
a.Taíi troüng gioï ngang:
- Taíi troüng gioï ngang PD phaíi âæåüc láúy theo chiãöu taïc duûng nàòm ngang vaì âàût taûi troüng tám cuía caïc pháön diãûn têch thêch håüp, âæåüc tênh nhæ sau:
PD= 0.0006*V2*At*Cd ≥ 1.8*At (KN)
Trong âoï :
V: täúc âäü gioï thiãút kãú =38.00(m/s)
V25 : täúc âäü gioï xeït thãm = 25(m/s)
V= VB*S
VB: täúc âäü gioï giáût cå baín trong 3 giáy våïi chu kyì xuáút hiãûn 100 nàm thêch håüp våïi vuìng tênh gioï taûi vë trê cáöu âang nghiãn cæïu.
Vuìng tênh gioï VB (m/s)
I 38
S: Hãû säú âiãöu chènh âäúi våïi khu âáút chëu gioï vaì âäü cao màût cáöu theo quy trçnh
Âäü cao màût cáöu S
10 1.00
At: Diãûn têch cuía kãút cáúu hay cáúu kiãûn phaíi tênh taíi troüng gioï ngang (m2)
Cd: Hãû säú caín phuû thuäüc vaìo tyí säú b/d =1.4 (3.8.1.2.1.1 22TCN 272-05)
b: Chiãöu räüng toaìn bäü cáöu giæîa caïc bãö màût lan can =10m
d: Chãöu cao KCPT bao gäöm caí lan can âàûc nãúu coï = 2.56m
Baíng tênh taíi troüng gioï ngang WS xeït tåïi màût càõt A-A
Kãút cáúu ez At PD Mx PD25 Mx25
(m) (m2) (KN) (KNm) (KN) (KNm)
Mäú 4.572 37.17 45.09 206.14 19.51 89.22
KCPT 7.264 53.76 65.21 473.68 28.22 205.02
Täøng 110.30 679.81 47.74 294.24

Baíng tênh taíi troüng gioï ngang WS xeït tåïi màût càõt B-B
Kãút cáúu ez At PD Mx PD25 Mx25
(m) (m2) (KN) (KNm) (KN) (KNm)
Mäú 3.07 37.17 45.09 138.51 19.51 59.95
KCPT 5.76 53.76 65.21 375.86 28.22 162.68
Täøng 110.30 514.37 47.74 222.63
b.Taíi troüng gioï doüc:
- Âäúi våïi mäú ,truû, kãút cáúu pháön trãn laì giaìn hay caïc daûng kãút cáúu khaïc coï mäüt bãö màût caín gioï låïn song song våïi tim doüc cuía kãút cáúu thç phaíi xeït taíi troüng gioï doüc, vç váûy åí âáy ta khäng cáön phaíi tênh âãún taíi troüng gioï doüc .
II.7.2. Taíi troüng gioï taïc âäüng lãn xe cäü (WL):
a.Taíi troüng gioï ngang.
- aïp læûc gioï ngang taïc duûng lãn xe cäü âæåüc láúy bàòng 1.5 KN/m, taïc duûng theo
hæåïng nàòm ngang, ngang våïi tim doüc kãút cáúu vaì âàût caïch màût âæåìng =1.80(m)
- Trë säú taíi troüng gioï ngang taïc duûng lãn xe cäü: WLN = 1.5*L/2=1.5*42/2= 31.5 (KN)
b.Taíi troüng gioï doüc.
- Aïp læûc gioï doüc taïc duûng lãn xe cäü âæåüc láúy bàòng 0.75 (KN/m) taïc duûng theo hæåïng nàòm ngang, song song våïi tim doüc kãút cáúu cáöu vaì caïch màût âæåìng 1.8(m)
Vç taûi mäú âàût gäúi cáöu di âäüng nãn ta coï:
WLD= 0.00 (KN)
II.7.3. Taíi troüng gioï thàóng âæïng:
- Chè tênh taíi troüng naìy cho caïc traûng thaïi giåïi haûn khäng liãn quan âãún gioï lãn hoaût taíi vaì chè tênh khi láúy hæåïng gioï vuäng gäúc våïi truûc doüc cáöu
- Phaíi láúy taíi troüng gioï thàóng âæïng PV taïc duûng vaìo troüng tám cuía diãûn têch thêch håüp theo cäng thæïc :
PV= 0.00045*V2*AV (KN)
Trong âoï:
V: Váûn täúc gioï thiãút kãú = 38(m/s)
AV: Diãûn têch phàóng cuía màût cáöu = 210 (m2)
Trë säú taíi troüng thàóng âæïng: PV= 134.94 (KN)
III. Näüi læûc do troüng læåüng âáút âàõp:
- Chiãöu cao âáút âàõp sau mäú: b8= 7.96 m
- Chiãöu räüng mäú chëu taïc duûng cuía caïc låïp âáút (c5= c3- 2*c1): c5=10.6 m
- Diãûn têch taïc duûng cuía låïp âáút: (Stâ= c5*(a1-a3-a4)): Stâ= 23.85 m2
- Troüng læåüng riãng cuía låïp âáút âàõp sau mäú: gâ= 18.00 KN/m3
- Chiãöu cao âáút âàõp træåïc mäú: b12= 0.5 m
- Chiãöu räüng âáút âàõp træåïc mäú: a12= 2.25 m
Baíng tênh näüi læûc cho tiãút diãûn A-A Båíi troüng læåüng låïp âáút âàõp :
Kãút cáúu Tiãút diãûn A-A
Cäng thæïc tênh P(KN) e(m) M(KN.m)
1. Âáút sau mäú Ps=b8*Stâ*gâ 3417.23 1.8250 6236.441
2.Âáút træåïc mäú Ptr=b12*a12*c3*gâ*1/2 117.45 -1.5000 -176.175
Täøng cäüng 3534.68 6060.266IV. Näüi læûc do aïp læûc âáút EH,LS :


IV.1. AÏp læûc ngang âáút EH:
- Aïp læûc ngang cuía âáút âàõp taïc duûng lãn mäú âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau:
EH = (γ *H2* K*c5)/2 (KN)
Trong âoï:
H: Chiãöu cao aïp læûc âáút
Ht: Chiãöu cao aïp læûc âáút taïc duûng taûi tiãút diãûn A-A = 9.460 (m)
H2: Chiãöu cao aïp læûc âáút taïc duûng taûi tiãút diãûn B-B = 7.960 (m)
H3: Chiãöu cao aïp læûc âáút taïc duûng taûi tiãút diãûn C-C = 2.460 (m)
K: Hãû säú aïp læûc ngang cuía âáút. Âäúi våïi tæåìng coï dëch chuyãøn K âæåüc láúy bàòng Ka laì hãû säú aïp læûc chuí âäüng cuía âáút
Ka=

Trong âoï:
T=
δ: Goïc ma saït giæîa âáút âàõp vaì tæåìng: = 24(âäü)
β: Goïc cuía âáút âàõp våïi phæång nàòm ngang = 0.00(âäü)
θ: Goïc cuía âáút âàõp sau tæåìng våïi phæång thàóng âæïng = 90(âäü)
φ’: Goïc näüi ma saït coï hiãûu: = 35(âäü)
Ta coï : T= 3.124
Váûy: Ka=0.235
Tiãút diãûn Aïp læûc ngang cuía âáút âàõp lãn tæåìng (EH)
P(KN) e(m) M(KNm)
A-A 2007.21 -3.78 -7595.29
B-B 1421.14 -3.18 -4524.91
C-C 135.73 -0.98 -133.56
IV.2. AÏp læûc ngang do hoaût taíi sau mäú:
- Khi hoaût taíi âæïng sau mäú trong phaûm vi bàòng chiãöu cao tæåìng chàõn, taïc duûng cuía hoaût taíi coï thãø thay bàòng låïp âáút tæång âæång coï chiãöu cao heq.
- Aïp læûc ngang hoaût taíi sau mäú tênh theo cäng thæïc sau:
LS = K*heq*γ*H*c5 (KN)
Vë trê håüp læûc âàût taûi 0.5H
Trong âoï:
K= 0.235
heq: Chiãöu cao låïp âáút tæång âæång phuû thuäüc vaìo chiãöu cao tæåìng chàõn (m)

Tiãút diãûn Aïp læûc ngang do hoaût taíi sau mäú (LS)
H(m) heq(m) LS(KN) M(KNm)
A-A 9.46
0.61 258.86 -1224.40
B-B 7.96
0.662 236.38 -940.80
C-C 2.46
1.380 152.28 -187.31

- Ngoaìi aïp læûc ngang LS noïi trãn, coìn phaíi tênh âãún aïp læûc thàóng âæïng (VS) do låïp âáút tæång âæång taïc duûng tåïi màût càõt A-A khi thiãút kãú mäú. Trë säú VS âæåüc tênh nhæ sau:
VS = heq*γ*(a1-a3-a4)*c5
Våïi (a1-a3-a4): Chiãöu daìy cäüt âáút tæång heq gáy ra aïp læûc thàóng âæïng xeït tåïi màût càõt A-A
a1-a3-a4=2.25(m)
Ta coï: VS = 261.87 (KN)
MS = 464.82 (KN.m)
V. Täø håüp näüi læûc taïc duûng lãn bãû mäú: (Kãút quaí täø håüp coï åí baíng Excell sau)VI. Tênh toaïn säú læåüng coüc vaì bäú trê coüc cho mäú M1:
VI.1 xaïc âënh sæïc chëu taíi tênh toaïn cuía coüc:
Sæïc chëu taíi cuía coüc khoan nhäöi âæåüc láúy nhæ sau:
Ptt= min {Qr, Pr}
* Tênh sæïc chëu taíi cuía coüc theo váût liãûu:
Sæïc khaïng doüc truûc danh âënh
Pn= 0,85.[0,85.fc.(Ap-Ast) +fy.Ast] (MN)
Trong âoï:
fc : cæåìng âäü chëu neïn cuía bã täng laìm coüc (Mpa), fc= 30Mpa
Ap: Diãûn têch muîi coüc (mm2). Ap=785398mm2
Ast: Diãûn têch cäút theïp chuí (mm2) duìng 2020 Ast=6283mm2
fy: Giåïi haûn chaíy cuía cäút theïp chuí (Mpa). fy= 420Mpa
Thay vaìo ta âæåüc:
Pn= 0.85*[ 0.85*30*(785398-6283+420*6283]= 19.13(MN)
Sæïc khaïng doüc truûc tênh toaïn:
Pr= f*Pn (MN)
Våïi: f: hãû säú sæïc khaïng muîi coüc: f=0.75
Váûy: Pr= 19.13*0.75=14.35(MN)
* Tênh sæïc chëu taíi cuía coüc theo nãön âáút:
- Sæïc khaïng bãn danh âënh: Aïp duûng phæång phaïp âaïnh giaï cuía O’Noill vaì Reese ta coï:

Trong âoï: : Hãû säú truyãön taíi troüng : = 1.5-7.7 x 10-3
Z: Chiãöu sáu dæåïi âáút (mm). Giaí thiãút coüc daìi 30m, coï âæåìng kênh 1m càõm vaìo låïp âáút 4.
Váûy ta coï : = 1.5-7.7 x 10-3 = 1.5-7.7*10-3* = 0.166
: ÆÏng suáút coï hiãûu thàóng âæïng:
: Dung troüng låïp âáút thæï i
hi : Chiãöu sáu âãún troüng tám låïp âáút thæï i
= 1.2*(1.5+4.5+8+20) = 40.8 (T/m2) =0.4896 Mpa
Váûy qs= 0.166*0.4896=0.0813 Mpa
- Sæïc khaïng bãn tênh toaïn:

Trong âoï:
: Hãû säú sæïc khaïng âäúi våïi sæïc khaïng thán coüc láúy theo baíng 10.5.5.2.
= 0,45 .Trong âoï . Ta coï : = 0.45 x 0.9 = 0.405
As: Diãûn têch bãö màût thán coüc 785398 mm2.
Qr1= 0.405 x 0.0813 x 0.785398 = 0.0259 MN
- Sæïc khaïng muîi tênh toaïn:
Nhæng theo O,Neill vaì Reese (1988) âaî æåïc tênh sæïc khaïng muîi cuía coüc khi âáút chàût laì
Qr2=4.3 Våïi N > 75
N: säú buïa SPT chæa hiãûu chènh
Váûy
Qr= Qr1+Qr2= 0.0259+4.3=4.3259 MN
- Sæïc chëu taíi tênh toaïn cuía coüc laì:
Ptt= min{Qr, Pr}=min{4.3259 ; 14.35}= 4.3259 MN
VI.2 Xaïc âënh säú coüc cuía mäú M1:
Cäng thæïc tênh toaïn:
Trong âoï:
n: Säú læåüng coüc tênh toaïn
: Hãû säú kãø âãún âäü lãûch tám cuía taíi troüng =1.2
Ap: Täøng taíi troüng taïc duûng lãn coüc tênh âãún âaïy bãû moïng
Ptt: Sæïc chëu taíi tênh toaïn cuía coüc

Thay vaìo ta coï : = 6.7 (coüc)
Âãø âaím baío an toaìn ta choün 8 coüc
VI.2 . Bäú trê coüc cho mäú M1:


VII. Täø håüp näüi læûc taûi caïc màût càõt:
( Kãút quaí täø håüp näüi læûc taûi caïc màût càõt coï åí baíng Excell sau )


PHÁN TÊCH TÆÅÌNG CAÏNHBaíng toïm tàõt taíi troüng xeït tåïi màût càõt G1
Tãn taíi troüng Cäng thæïc tênh ΣQy e ΣMz

kN m kNm
1.Aïp læûc ngang cuía âáút (EH) Qy=Ka*gâ*0.5*(b5-b1-a2)*(b5-b1- a2)*a2 155.22 1.125 174.63
2. Hoaût taíi sau mäú (LS) Qy=Ka*gâ*heq*a2*(b5-b1-a2) 43.63 1.125 49.09

Tronng âoï:
heq: phuû thuäüc vaìo chiãöu cao tæåìng chàõn = (b5-b1-a2) = 5.71 (m)
heq= 0.803: Chiãöu cao låïp âáút tæång âæång
e: Âäü lãûch tám cuía âiãøm âàût læûc so våïi truûc trung hoaì cuía màût càõt cáön tênh toaïn
= a2/2=1.125m
Baíng täø håüp taíi troüng xeït tåïi màût càõt G1
+ ÆÏng våïi taíi troüng Max:
Traûng
Thaïi
Giåïi
haûn Hãû säú ΣQy ΣMz

βEH β LS kN kNm
I 1.50 1.75 309.19 347.84
II 1.50 0.00 232.84 261.94
III 1.50 1.35 291.74 328.21
Sæí duûng 1.00 1.00 198.86 223.71

Trong âoï:
β: Caïc hãû säú aïp læûc ngang cuía âáút vaì hoaût taíi æïng våïi caïc traûng thaïi
+ ÆÏng våïi taíi troüng min:
Traûng
Thaïi
Giåïi
haûn Hãû säú ΣQy ΣMz

βEH β LS kN kNm
I 0.9 1.75 216.06 243.07
II 0.9 0.00 139.70 157.16
III 0.9 1.35 198.61 223.43
Sæí duûng 1.00 1.00 198.86 223.71

Trong âoï:
β: Caïc hãû säú aïp læûc ngang cuía âáút vaì hoaût taíi æïng våïi caïc traûng thaïi
Baíng toïm tàõt taíi troüng xeït tåïi màût càõt G2
Tãn taíi troüng Cäng thæïc tênh ΣQy e ΣMz

kN m kNm
1.Aïp læûc ngang cuía âáút (EH) Qy=Ka*a2*a2*gâ*(b5-b1-2*a2/3)*0.5 69.20 0.75 51.90
2. Hoaût taíi sau mäú (LS) Qy=Ka*gâ*heq*a2*a2/2 7.69 0.75 5.77
Tronng âoï:
heq: phuû thuäüc vaìo chiãöu cao tæåìng chàõn = (b5-b1-a2/2) = 6.835 (m)
heq= 0.718: Chiãöu cao låïp âáút tæång âæång
e: Âäü lãûch tám cuía âiãøm âàût læûc so våïi truûc trung hoaì cuía màût càõt cáön tênh toaïn
= a2/3= 0.75m

Baíng täø håüp taíi troüng xeït tåïi màût càõt G2
+ ÆÏng våïi taíi troüng Max:
Traûng
Thaïi
Giåïi
haûn Hãû säú ΣQy ΣMz

βEH β LS kN kNm
I 1.50 1.75 117.26 87.95
II 1.50 0.00 103.8 77.85
III 1.50 1.35 114.19 85.64
Sæí duûng 1.00 1.00 76.8 57.67

Trong âoï:
β: Caïc hãû säú aïp læûc ngang cuía âáút vaì hoaût taíi æïng våïi caïc traûng thaïi
+ ÆÏng våïi taíi troüng min:
Traûng
Thaïi
Giåïi
haûn Hãû säú ΣQy ΣMz

βEH β LS kN kNm
I 0.9 1.75 75.74 56.81
II 0.9 0.00 62.28 46.71
III 0.9 1.35 72.67 54.5
Sæí duûng 1.00 1.00 76.89 57.67

Trong âoï:
β: Caïc hãû säú aïp læûc ngang cuía âáút vaì hoaût taíi æïng våïi caïc traûng thaïi
Baíng toïm tàõt taíi troüng xeït tåïi màût càõt H3
Tãn taíi troüng Cäng thæïc tênh ΣQy e ΣMz

kN m kN
1.Aïp læûc ngang cuía âáút (EH) Qy=Ka*a2*a2*gâ*(b5-b1-a2/3)*0.5 77.23 0.75 57.93
2. Hoaût taíi sau mäú (LS) Qy=Ka*gâ*heq*a2*a2/2 7.09 0.75 5.32
Tronng âoï:
heq: phuû thuäüc vaìo chiãöu cao tæåìng chàõn = (b5-b1) = 7.96(m)
heq= 0.662: Chiãöu cao låïp âáút tæång âæång
e: Âäü lãûch tám cuía âiãøm âàût læûc so våïi truûc trung hoaì cuía màût càõt cáön tênh toaïn
= a2/3= 0.75m


Baíng täø håüp taíi troüng xeït tåïi màût càõt H3
+ ÆÏng våïi taíi troüng Max:
Traûng
Thaïi
Giåïi
haûn Hãû säú ΣQy ΣMz

βEH β LS kN kNm
I 1.50 1.75 128.26 96.2
II 1.50 0.00 115.85 86.89
III 1.50 1.35 125.42 94.07
Sæí duûng 1.00 1.00 84.32 63.24

Trong âoï:
β: Caïc hãû säú aïp læûc ngang cuía âáút vaì hoaût taíi æïng våïi caïc traûng thaïi
+ ÆÏng våïi taíi troüng min:
Traûng
Thaïi
Giåïi
haûn Hãû säú ΣQy ΣMz

βEH β LS kN kNm
I 0.9 1.75 81.92 61.44
II 0.9 0.00 69.51 52.13
III 0.9 1.35 79.08 59.31
Sæí duûng 1.00 1.00 84.32 63.24

Trong âoï:
β: Caïc hãû säú aïp læûc ngang cuía âáút vaì hoaût taíi æïng våïi caïc traûng thaïi
VIII.Kiãøm toaïn màût càõt B-B :
Baíng täø håüp taíi troüng xeït tåïi màût càõt B-B
Traûng thaïi giåïi haûn ΣV ΣHx ΣHy ΣMx ΣMy
kN kN kN kNm kNm
Cæåìng âäü I 14382 4826 0.0 0.0 -21727.53
Cæåìng âäü II 12144 4412.3 154.41 720.1 -20002.82
Cæåìng âäü III 13827 4731.5 50.6 406.3 -21331.8
Sæí duûng 10737 3938.1 64.59 471.5 -18702.93
VIII.1. Kêch thæåïc màût càõt kiãøm toaïn:
- Chiãöu räüng màût càõt: b,bw = 11600 mm
- Chiãöu cao màût càõt: h=1500mm
- Cæåìng âäü chëu neïn cuía bã täng: = 250KG/cm2, fc’= 25Mpa
Täø håüp duìng âãø kiãøm toaïn: Cæåìng âäü I
VIII.2. Kiãøm tra cáúu kiãûn chëu uäún theo hai phæång:
- Trë säú taíi troüng doüc tênh toaïn: N= 14382 (KN)
Nãúu læûc tênh toaïn doüc truûc < 0.1*φ*fc’*Ag
(1-a)
Nãúu læûc tênh toaïn doüc truûc ≥ 0.1*φ*fc’*Ag
(1-b)
Trong âoï:
P0 = 0.85*fc’*(Ag-Ast)+Ast*fy (N)
φ: Hãû säú sæïc khaïng = 0.75 Våïi cáúu kiãûn chëu neïn doüc truûc
Prxy: Sæïc khaïng doüc truûc tênh toaïn khi uäún theo hai phæång (N)
Prx: Sæïc khaïng doüc truûc tênh toaïn khi chè coï âäü lãûch tám ey (N)
Pry: Sæïc khaïng doüc truûc tênh toaïn khi chè coï âäü lãûch tám ex (N)
- Kiãøm tra: = 0.1*φ*fc’*Ag
φ=0.75
fc’: Cæåìng âäü quy âënh cuía bã täng, tuäøi 28 ngaìy = 25Mpa
Ag: Diãûn têch màût càõt nguyãn = 17.4 (m2)
Trë säú: 0.1*φ*fc’*Ag= 32625 (KN)
So saïnh N=14382 (KN) < 0.1*φ*fc’*Ag= 32625 (KN). Kiãøm toaïn theo (1-a)
Mrx: Sæïc khaïng uäún tênh toaïn theo truûc X (N.mm)
Mrx= φ*Asx*fy’*(ds-a/2)
Mry: Sæïc khaïng uäún tênh toaïn theo truûc Y(N.mm)
Mry= φ*Asy*fy’*(ds-a/2)
φ: Hãû säú sæïc khaïng, våïi cáúu kiãûn chëu uäún = 0.9
As: Diãûn têch theïp
Phæång doüc: 80-D29 As= 51392(mm2)
Phæång ngang : 8-D12 As= 571 (mm2)
fy: Cæåìng âäü theïp = 4200(KG/cm2) fy= 420Mpa
dc: Chiãöu daìy låïp phuí bã täng :
= 50mm. Theo phæång doüc
= 90 mm. Theo phæång ngang
d: Chiãöu cao coï hiãûu cuía màût càõt
Phæång doüc: =1436 mm
Phæång ngang: = 11504mm
a= c.β1 : Chiãöu daìy cuía khäúi æïng suáút tæång æïng
β1 : Hãû säú chuyãøn âäøi biãøu âäö æïng suáút = 0.85
a: Theo phæång doüc: a= = 88 mm
Theo phæång ngang: a= = 8 mm
Trë säú sæïc khaïng tênh toaïn:
Phæång ngang: Mrx= φ*Asx*fy’*(ds-a/2)=0.9*571*420*(11504- )*10-6 = 2482.14 (KN.m)
Phæång ngang: Mry= φ*Asy*fy’*(ds-a/2)=0.9*51392*420*(1436 - )*10-6= 27041.24 (KN.m)
- Mä men tênh toaïn theo truûc x: Mux= 0.00 (KN.m)
- Mä men tênh toaïn theo truûc y: Muy= 21727.53 (KN.m)
- Âäúi våïi kãút cáúu chëu neïn doüc truûc, khi læûc neïn doüc taïc duûng lãûch tám, biãún daûng do taíi troüng seî laìm tàng âäü lãûch tám cuía læûc doüc so våïi troüng tám cuía kãút cáúu gáy hiãûu æïng âäü maính. Vç váûy khi tênh kãút cáúu chëu neïn doüc cáön phaíi xaïc âënh tyí säú âäü maính K.Lu/r
Trong âoï:
r: Baïn kênh quaïn tênh rx=
våïi Ix = = 195.11(m4)
A: Diãûn têch màût càõt : A=17.4(m2)
Váûy rx= = = 3.35 (m)
r: Baïn kênh quaïn tênh ry=
våïi Iy = = 3.26(m4)
A: Diãûn têch màût càõt : A=17.4(m2)
Váûy ry= = = 0.4 (m)
K: Hãû säú âiãöu chènh chiãöu daìi hæîu hiãûu = 2
Lu: Chiãöu daìi thanh chëu neïn: = (b6+b7) = 7.96m
Tyí säú âäü maính theo phæång ngang cáöu: K.Lu/r = 2* = 4.75 < 22 boí qua hiãûu æïng âäü
maính (5.7.4.3 22TCN272-05)
Tyí säú âäü maính theo phæång doüc cáöu :K.Lu/r = 2* > 22 Cáön phaíi xeït âãún hiãûu æïng âäü maính (5.7.4.3 22TCN272-05)
* Xeït âãún hiãûu æïng âäü maính theo phæång doüc cáöu:

φ: Hãû säú sæïc khaïng neïn doüc truûc = 0.75
Cm= 1
Pu: Læûc doüc tênh toaïn = 14382 (KN)
Pe: Taíi troüng uäún doüc Ole. Pe= π2.EI/(Klu)2
E: Mä âun âaìn häöi cuía bã täng = 26875000(KN/m2)
I: Mä men quaïn tênh màût càõt våïi truûc âang xeït = Iy= 3.26 (m4)
EI= 87612500 (KN.m2)
Pe= (3.14)2*87612500/ (2*7.96)2= 3408311.21 (KN)
Váûy = 1.006
- Mä men quaïn tênh tàng lãn phaín aïnh taïc duûng cuía biãún daûng nhæ sau:
Muxtt = δb*Mux¬ = 0.00 KN.m
Muytt = δb*Muy¬ = 21857.9 KN.m
Kiãøm toaïn theo âiãöu kiãûn (1-a)
Mux Muy Mry Mrx Mux/Mrx Muy/Mry Mux/Mrx+Muy/Mry Kãút
Luáûn
kNm kNm kNm kNm
0.00 21857.9 27041.24 2482.14 0 0.808 0.808 Âaût
VIII.3. Kiãøm tra cáúu kiãûn chëu càõt:
- Hãû säú sæïc khaïng: Øv=0.9
- Diãûn têch cäút theïp ngang: 8-D12 As= 1589 (mm2)
- Cæû ly giæîa caïc cäút theïp ngang: 180mm
- Hãû säú biãøu thë khaí nàng cuía bã täng bë næït cheïo truyãön læûc keïo: β = 2 (5.8.3.4.2-1 22TCN272-05)
- Sæïc khaïng càõt Vn phaíi âæåüc xaïc âënh bàòng trë säú nhoí hån cuía:
Vn=0.25*fc’*bv*dv
Vn=Vc + Vs
- Goïc nghiãng cuía æïng suáút neïn cheïo
(5.8.3.4.2-1 22TCN272-05) Ө = 450
-Sæïc khaïng càõt danh âënh do æïng suáút keïo:
Vc= 0.083*β* *bv*dv (5.8.3.3-3 22TCN 272-05)
= 0.083*2* *11600*1436*10-3 = 13826 (KN)
- Sæïc khaïng càõt cuía cäút theïp ngang:
Vs= = 1912 (KN) (5.8.3.3-4 22TCN 272-05)
- Sæïc khaïng càõt Vn= 0.25*fc’*bv*dv=0.25*25*11600*1436*10-3= 104110 (KN)
Vn= Vc+ Vs = 13826+ 1912 = 15738 (KN)
Váûy ta choün sæïc khaïng càõt Vn= 15738(KN)
Sæïc khaïng càõt tênh toaïn:
Vr = Øv*Vn = 0.9*15738 = 14164.2 (KN)
Læûc càõt tênh toaïn:
Vu= 4826 (KN)
Kiãøm tra: Vu = 4826 (KN) < Vr = 14164.2 (KN) Váûy Âaût yãu cáöu
VIII.4. Kiãøm tra næït:
- ÆÏng suáút trong cäút theïp chëu keïo åí traûng thaïi giåïi haûn sæí duûng khäng âæåüc væåüt quaï 0.6fy
(5.7.3.4-1 22TCN 272-05)
fsa= Z/(dc.A)1/ 3
dc: Chiãöu daìy låïp bã täng baío vãû. Ta choün = 50mm
A: Pháön diãûn têch cuía bã täng coï cuìng troüng tám våïi cäút theïp chuí chëu keïo. Våïi n= 80 thç
A= 92336 (mm2)
Z: thäng säú vãö âäü räüng cuía vãút næït (N/mm)
Âäúi våïi cáúu kiãûn mäi træåìng thäng thæåìng ta choün a= 23000 (N/mm)
Váûy: fsa= Z/(dc.A)1/ 3 = 23000/(50*92336)1/ 3 = 138.13 Mpa
Váûy fsa =138.13 Mpa< 0.6fy =252Mpa Âiãöu kiãûn næït âæåüc âaím baío:
IX.Kiãøm toaïn màût càõt C-C :
Baíng täø håüp taíi troüng xeït tåïi màût càõt C-C
Traûng thaïi giåïi haûn ΣV ΣHx ΣHy ΣMx ΣMy
kN kN kN kNm kNm
Cæåìng âäü I 401.42 470.1 0.0 0.0 -512.48
Cæåìng âäü II 401.42 203.6 0.0 0.0 -184.69
Cæåìng âäü III 401.42 409.18 0.0 0.0 -437.56
Sæí duûng 321.14 288.02 0.0 0.0 -308.35
IX.1.Dæî liãûu ban âáöu:
- Chiãöu räüng màût càõt: b,bw= 11600 mm
- Chiãöu cao màût càõt: h= 400mm
- Chiãöu cao màût càõt coï hiãûu d= 342 mm
- Chiãöu daìy låïp phuí bã täng: dc= 50 mm
- Cæåìng âäü theïp: fy= 420 Mpa
- Cæåìng âäü chëu neïn cuía bã täng: fc= 25 Mpa
Täø håüp duìng âãø kiãøm toaïn: Cæåìng âäü I
IX .2. Kiãøm tra cáúu kiãûn chëu uäún:
- Hãû säú sæïc khaïng: Ø =0.9
- Diãûn têch cäút theïp: 80-D16 As= 15888 (mm2)
- Haìm læåüng theïp: = As/(b*d)*100 = 0.4%
- Hãû säú chuyãøn âäøi biãøu âäö æïng suáút: β1= 0.85
- Chiãöu daìy cuía khäúi æïng suáút tæång âæång a= = 27mm
- Sæïc khaïng uäún:
Mr= Ø*As*fy*d*10-6= 0.9*15888*420*342*10-6 = 2054 (KN.m)
- Mä men tênh toaïn do ngoaûi læûc: Mu= 512.48(KN.m)
* Kiãøm tra theo âiãöu kiãûn: Mu=512.48 (KN.m)< Mr=2054(KN.m)
Váûy âiãöu kiãûn chëu uäún thoaí maîn
* Kiãøm tra haìm læåüng cäút theïp täúi thiãøu:
= 0.4% > 0.03*fc’/fy= 0.03*25/420= 0.18%
Váûy âiãöu kiãûn haìm læåüng cäút theïp täúi thiãøu âæåüc thoaí maîn
* Kiãøm tra haìm læåüng cäút theïp täúi âa:
0.42 ≥
Trong âoï: c= a/β=27/0.85 = 31.76
de= h-d = 400-50 = 350mm
Váûy 0.42≥ (31.76/350)= 0.091 Âiãöu kiãûn cäút theïp täúi âa thoaí maîn
IX .3. Kiãøm tra cáúu kiãûn chëu càõt:
- Hãû säú sæïc khaïng: Øv=0.9
- Diãûn têch cäút theïp ngang: 6-D12 As= 428 (mm2)
- Cæû ly giæîa caïc cäút theïp ngang: 150mm
- Hãû säú biãøu thë khaí nàng cuía bã täng
bë næït cheïo truyãön læûc keïo:
β = 2 (5.8.3.4.2-1 22TCN272-05)
- Goïc nghiãng cuía æïng suáút neïn cheïo
(5.8.3.4.2-1 22TCN272-05) Ө = 450
- Sæïc khaïng càõt Vn phaíi âæåüc xaïc âënh bàòng trë säú nhoí hån cuía:
Vn=0.25*fc’*bv*dv
Vn=Vc + Vs
- Sæïc khaïng càõt danh âënh do æïng suáút keïo trong bã täng
Vc= 0.083*β* *bv*dv (5.8.3.3-3 22TCN 272-05)
= 0.083*2* *11600*342*10-3 = 3293 (KN)
- Sæïc khaïng càõt cuía cäút theïp ngang:
Vs= = 410 (KN) (5.8.3.3-4 22TCN 272-05)
- Sæïc khaïng càõt Vn= 0.25*fc’*bv*dv=0.25*25*11600*342*10-3= 24795 (KN)
Vn= Vc+ Vs = 3293+410 = 3703(KN)
Váûy ta choün sæïc khaïng càõt Vn= 3703 (KN)
Sæïc khaïng càõt tênh toaïn:
Vr = Øv*Vn = 0.9*3703 = 3333 (KN)
Læûc càõt tênh toaïn:
Vu= 470.1 (KN)
Kiãøm tra: Vu = 470.1 (KN) < Vr = 3333 (KN) Váûy Âaût yãu cáöu
IX.4. Kiãøm tra næït:
- ÆÏng suáút trong cäút theïp chëu keïo åí traûng thaïi giåïi haûn sæí duûng khäng âæåüc væåüt quaï 0.6fy
(5.7.3.4-1 22TCN 272-05)
fsa= Z/(dc.A)1/ 3
dc: Chiãöu daìy låïp bã täng baío vãû. Ta choün = 50mm
A: Pháön diãûn tich cuía bã täng coï cuìng troüng tám våïi cäút theïp chuí chëu keïo. Våïi n=80 thç
A= 28536 (mm2)
Z: thäng säú vãö âäü räüng cuía vãút næït (N/mm)
Âäúi våïi cáúu kiãûn mäi træåìng thäng thæåìng ta choün a= 23000 (N/mm)
Váûy: fsa= Z/(dc.A)1/ 3 = 23000/(50*28536)1/ 3 =204.3Mpa
Váûy fsa = 204.3 Mpa< 0.6fy =252Mpa Âiãöu kiãûn næït âæåüc âaím baío:
X. Kiãøm toaïn màût càõt F-F :
Baíng täø håüp taíi troüng xeït tåïi màût càõt F-F
Traûng thaïi giåïi haûn Læûc càõt Mä men
kN kN.m
Cæåìng âäü I 254.04 344.81
Cæåìng âäü II 142.66 193.64
Cæåìng âäü III 228.58 310.26
Sæí duûng 158.75 215.48
X.1. Dæî liãûu ban âáöu:
- Chiãöu räüng màût càõt: b,bw= 5460 mm
- Chiãöu cao màût càõt: h= 500mm
- Chiãöu cao màût càõt coï hiãûu d= (h-dc-Ø/2)= 442 mm
- Chiãöu daìy låïp phuí bã täng: dc= 50 mm
- Cæåìng âäü theïp: fy= 420 Mpa
- Cæåìng âäü chëu neïn cuía bã täng: fc= 25 Mpa
Täø håüp duìng âãø kiãøm toaïn: Cæåìng âäü I
X.2. Kiãøm tra cáúu kiãûn chëu uäún:
- Hãû säú sæïc khaïng: Ø =0.9
- Diãûn têch cäút theïp: 24-D16 As= 4766.4 (mm2)
- Haìm læåüng theïp: = As/(b*d)*100 = 0.2%
- Hãû säú chuyãøn âäøi biãøu âäö æïng suáút: β1= 0.85
Chiãöu daìy cuía khäúi æïng suáút tæång âæång a= = 17mm
- Sæïc khaïng uäún:
Mr= Ø*As*fy*d*10-6= 0.9*4766.4*420*442*10-6 = 796.35(KN.m)
- Mä men tênh toaïn do ngoaûi læûc: Mu= 344.81(KN.m)
* Kiãøm tra theo âiãöu kiãûn: Mu=344.81 (KN.m)< Mr=796.35(KN.m)
Váûy âiãöu kiãûn chëu uäún thoaí maîn
* Kiãøm tra haìm læåüng cäút theïp täúi thiãøu:
= 0.2% > 0.03*fc’/fy= 0.03*25/420= 0.18%
Váûy âiãöu kiãûn haìm læåüng cäút theïp täúi thiãøu âæåüc thoaí maîn
* Kiãøm tra haìm læåüng cäút theïp täúi âa:
0.42 ≥
Trong âoï: c= a/β=17/0.85 = 20mm
de= h-d =500-50 = 450mm
Váûy 0.42≥ (20/450)= 0.044 Âiãöu kiãûn cäút theïp täúi âa thoaí maîn
X.3.Kiãøm tra cáúu kiãûn chëu càõt:
- Hãû säú sæïc khaïng: Øv=0.9
- Diãûn têch cäút theïp ngang: 0-D16 As= 0 (mm2)
- Cæû ly giæîa caïc cäút theïp ngang: 150mm
- Hãû säú biãøu thë khaí nàng cuía bã täng bë næït cheïo truyãön læûc keïo:
β = 2 (5.8.3.4.2-1 22TCN272-05)
- Goïc nghiãng cuía æïng suáút neïn cheïo
(5.8.3.4.2-1 22TCN272-05) Ө= 450
- Kiãøm tra theo âiãöu kiãûn (5.8.2.4 22TCN272-05)
Khäng cáön kiãøm tra diãûn têch cäút theïp ngang täúi thiãøu
- Diãûn têch cäút theïp ngang täúi thiãøu Avmin = 0 mm2
- Cæû ly täúi âa giæîa caïc cäút theïp ngang
Vu < 0.1fc’bv.dv thç s ≤0.6dv≤ 600mm
- Sæïc khaïng càõt danh âënh do æïng suáút keïo trong bã täng
Vc= 0.083*β* *bv*dv (5.8.3.3-3 22TCN 272-05)
= 0.083*2* *5460*442*10-3 = 2003 (KN)
- Sæïc khaïng càõt cuía cäút theïp ngang:
Vs= = 0.00 (KN) (5.8.3.3-4 22TCN 272-05)
- Sæïc khaïng càõt Vn= 0.25*fc’*bv*dv=0.25*25*5460*442*10-3= 15083 (KN)
Vn= Vc+ Vs = 2003+0 = 2003(KN)
Váûy ta choün sæïc khaïng càõt Vn= 2003 (KN)
Sæïc khaïng càõt tênh toaïn:
Vr = Øv*Vn = 0.9*2003 = 1802.7(KN)
Læûc càõt tênh toaïn:
Vu= 254.04 (KN)
Kiãøm tra: Vu = 254.04 (KN) < Vr = 1802.7 (KN) Váûy Âaût yãu cáöu
X.4. Kiãøm tra næït:
- ÆÏng suáút trong cäút theïp chëu keïo åí traûng thaïi giåïi haûn sæí duûng khäng âæåüc væåüt quaï 0.6fy (5.7.3.4-1 22TCN 272-05)
fsa= Z/(dc.A)1/ 3
dc: Chiãöu daìy låïp bã täng baío vãû. Ta choün = 50mm
A: Pháön diãûn tich cuía bã täng coï cuìng troüng tám våïi cäút theïp chuí chëu keïo. Våïi n= 24 thç
A= 18291 (mm2)
Z: Thäng säú vãö âäü räüng cuía vãút næït (N/mm)
Âäúi våïi cáúu kiãûn mäi træåìng thäng thæåìng ta choün a= 23000 (N/mm)
Váûy: fsa= Z/(dc.A)1/ 3 = 23000/(50*18291)1/ 3 = Mpa
Váûy fsa = 236.9 Mpa< 0.6fy = 252Mpa Âiãöu kiãûn næït âæåüc âaím baío:
XI. Kiãøm toaïn màût càõt G1-G1 :
Baíng täø håüp taíi troüng xeït tåïi màût càõt G1-G1
Traûng thaïi giåïi haûn Læûc càõt Mä men
kN kN.m
Cæåìng âäü I 309.19 347.84
Cæåìng âäü II 232.84 261.94
Cæåìng âäü III 291.74 328.21
Sæí duûng 198.86 223.71
XI.1.Dæî liãûu ban âáöu:
- Chiãöu räüng màût càõt: b,bw= (b5-b1-a2) = 5710 mm
- Chiãöu cao màût càõt: h= 500mm
- Chiãöu cao màût càõt coï hiãûu d= (h-dc-Ø/2)= 442 mm
- Chiãöu daìy låïp phuí bã täng: dc= 50mm
- Cæåìng âäü theïp: fy= 420 Mpa
- Cæåìng âäü chëu neïn cuía bã täng: fc= 25 Mpa
Täø håüp duìng âãø kiãøm toaïn: Cæåìng âäü I
XI.2. Kiãøm tra cáúu kiãûn chëu uäún:
- Hãû säú sæïc khaïng: Ø =0.9
- Diãûn têch cäút theïp: 25-D16 As= 4965 (mm2)
- Haìm læåüng theïp: = As/(b*d)*100 = 0.197%
- Hãû säú chuyãøn âäøi biãøu âäö æïng suáút: β1= 0.85
Chiãöu daìy cuía khäúi æïng suáút tæång âæång a= = 17mm
- Sæïc khaïng uäún:
Mr= Ø*As*fy*d*10-6= 0.9*4965*420*442*10-6 = 829.53(KN.m)
- Mä men tênh toaïn do ngoaûi læûc: Mu= 347.84(KN.m)
* Kiãøm tra theo âiãöu kiãûn: Mu=347.84(KN.m)< Mr= 829.53(KN.m)
Váûy âiãöu kiãûn chëu uäún thoaí maîn
* Kiãøm tra haìm læåüng cäút theïp täúi thiãøu:
= 0.197% > 0.03*fc’/fy= 0.03*25/420= 0.18%
Váûy âiãöu kiãûn haìm læåüng cäút theïp täúi thiãøu âæåüc thoaí maîn
* Kiãøm tra haìm læåüng cäút theïp täúi âa:
0.42 ≥
Trong âoï: c= a/β= 17/0.85 = 20mm
de= h-d =500-50 = 450mm
Váûy 0.42≥ (20/450)= 0.044 Âiãöu kiãûn cäút theïp täúi âa thoaí maîn
XI.3.Kiãøm tra cáúu kiãûn chëu càõt:
- Hãû säú sæïc khaïng: Øv=0.9
- Diãûn têch cäút theïp ngang: 0-D16 As= 0 (mm2)
- Cæû ly giæîa caïc cäút theïp ngang: 150mm
- Hãû säú biãøu thë khaí nàng cuía bã täng bë næït cheïo truyãön læûc keïo: β = 2 (5.8.3.4.2-1 22TCN272-05)
- Goïc nghiãng cuía æïng suáút neïn cheïo (5.8.3.4.2-1 22TCN272-05) Ө= 450
- Kiãøm tra theo âiãöu kiãûn (5.8.2.4 22TCN272-05)
Khäng cáön kiãøm tra diãûn têch cäút theïp ngang täúi thiãøu
- Diãûn têch cäút theïp ngang täúi thiãøu Avmin = 0 mm2
- Cæû ly täúi âa giæîa caïc cäút theïp ngang
Vu < 0.1fc’bv.dv thç s ≤ 0.6dv≤ 600mm
- Sæïc khaïng càõt danh âënh do æïng suáút keïo trong bã täng
Vc= 0.083*β* *bv*dv (5.8.3.3-3 22TCN 272-05)
= 0.083*2* *5710*442*10-3 = 2094.8 (KN)
- Sæïc khaïng càõt cuía cäút theïp ngang:
Vs= = 0.00 (KN)
(5.8.3.3-4 22TCN 272-05)
- Sæïc khaïng càõt Vn= 0.25*fc’*bv*dv=0.25*25*5710*442*10-3= 15773.9 (KN)
Vn= Vc+ Vs = 2094.8+ 0 = 2094.8 (KN)
Váûy ta choün sæïc khaïng càõt Vn= 2094.8 (KN)
Sæïc khaïng càõt tênh toaïn:
Vr = Øv*Vn = 0.9*2094.8 = 1885.32 (KN)
Læûc càõt tênh toaïn:
Vu= 309.19(KN)
Kiãøm tra: Vu = 309.19 (KN) < Vr = 1885.32 (KN) Váûy Âaût yãu cáöu
XI.4.Kiãøm tra næït:
- ÆÏng suáút trong cäút theïp chëu keïo åí traûng thaïi giåïi haûn sæí duûng khäng âæåüc væåüt quaï 0.6fy
(5.7.3.4-1 22TCN 272-05)
fsa= Z/(dc.A)1/ 3
dc: chiãöu daìy låïp bã täng baío vãû. Ta choün = 50mm
A: Pháön diãûn têch cuía bã täng coï cuìng troüng tám våïi cäút theïp chuí chëu keïo. Våïi n = 25
thç A= 34260 (m2)
Z: thäng säú vãö âäü räüng cuía vãút næït (N/mm)
Âäúi våïi cáúu kiãûn mäi træåìng thäng thæåìng ta choün a= 23000 (N/mm)
Váûy: fsa= Z/(dc.A)1/ 3 = 23000/(50*34260)1/ 3 = 192.22 Mpa
Váûy fsa =192.22 Mpa< 0.6fy = 252Mpa Âiãöu kiãûn næït âæåüc âaím baío:


XII.Kiãøm toaïn màût càõt G2-G2 :
Baíng täø håüp taíi troüng xeït tåïi màût càõt G2-G2
Traûng thaïi giåïi haûn Læûc càõt Mä men
kN kN.m
Cæåìng âäü I 117.26 87.95
Cæåìng âäü II 103.8 77.85
Cæåìng âäü III 114.19 85.64
Sæí duûng 76.89 57.67
XII.1. Dæî liãûu ban âáöu:
- Chiãöu räüng màût càõt: b,bw= a2 = 2250 mm
- Chiãöu cao màût càõt: h= 500 mm
- Chiãöu cao màût càõt coï hiãûu d= (h-dc-Ø/2)= 442 mm
- Chiãöu daìy låïp phuí bã täng: dc= 50 mm
- Cæåìng âäü theïp: fy= 420 Mpa
- Cæåìng âäü chëu neïn cuía bã täng: fc= 25 Mpa
Täø håüp duìng âãø kiãøm toaïn: Cæåìng âäü I
XII .2. Kiãøm tra cáúu kiãûn chëu uäún:
- Hãû säú sæïc khaïng:Ø = 0.9
- Diãûn têch cäút theïp: 10-D16 As= 1986 (mm2)
- Haìm læåüng theïp: = As/(b*d)*100 = 0.2 %
- Hãû säú chuyãøn âäøi biãøu âäö æïng suáút: β1= 0.85
Chiãöu daìy cuía khäúi æïng suáút tæång âæång a= = 17mm
- Sæïc khaïng uäún:
Mr= Ø*As*fy*d*10-6= 0.9*1986*420*442*10-6 = 331.81 (KN.m)
- Mä men tênh toaïn do ngoaûi læûc: Mu= 87.95 (KN.m)
* Kiãøm tra theo âiãöu kiãûn: Mu=87.95(KN.m)< Mr= 331.81(KN.m)
Váûy âiãöu kiãûn chëu uäún thoaí maîn
* Kiãøm tra haìm læåüng cäút theïp täúi thiãøu:
= 0.2% > 0.03*fc’/fy= 0.03*25/420= 0.18%
Váûy âiãöu kiãûn haìm læåüng cäút theïp täúi thiãøu âæåüc thoaí maîn
* Kiãøm tra haìm læåüng cäút theïp täúi âa:
0.42 ≥
Trong âoï: c= a/β=17/0.85 = 20mm
de= h-d =500-50= 450mm
Váûy 0.42≥ (20/450)= 0.044 Âiãöu kiãûn cäút theïp täúi âa thoaí maîn
XII.3. Kiãøm tra cáúu kiãûn chëu càõt:
- Hãû säú sæïc khaïng: Øv=0.9
- Diãûn têch cäút theïp ngang: 0-D16 As= 0 (mm2)
- Cæû ly giæîa caïc cäút theïp ngang: 150mm
- Hãû säú biãøu thë khaí nàng cuía bã täng bë næït cheïo truyãön læûc keïo: β = 2 (5.8.3.4.2-1 22TCN272-05)
- Goïc nghiãng cuía æïng suáút neïn cheïo (5.8.3.4.2-1 22TCN272-05) Ө= 450
- Kiãøm tra theo âiãöu kiãûn (5.8.2.4 22TCN272-05)
Khäng cáön kiãøm tra diãûn têch cäút theïp ngang täúi thiãøu
- Diãûn têch cäút theïp ngang täúi thiãøu Avmin = 0 mm2
- Cæû ly täúi âa giæîa caïc cäút theïp ngang
Vu < 0.1fc’bv.dv thç s ≤0.6dv≤ 600mm
- Sæïc khaïng càõt danh âënh do æïng suáút keïo trong bã täng
Vc= 0.083*β* *bv*dv (5.8.3.3-3 22TCN 272-05)
= 0.083*2* *2250*442*10-3 = 825.435 (KN)
- Sæïc khaïng càõt cuía cäút theïp ngang:
Vs= = 0.00 (KN)
(5.8.3.3-4 22TCN 272-05)
- Sæïc khaïng càõt Vn= 0.25*fc’*bv*dv=0.25*25*2250*442*10-3= 6215.625 (KN)
Vn= Vc+ Vs = 825.435+ 0 = 825.435(KN)
Váûy ta choün sæïc khaïng càõt Vn= 825.435 (KN)
Sæïc khaïng càõt tênh toaïn:
Vr = Øv*Vn = 0.9*825.435 = 742.9 (KN)
Læûc càõt tênh toaïn:
Vu= 117.26(KN)
Kiãøm tra: Vu = 117.26 (KN) < Vr = 742.9 (KN) Váûy Âaût yãu cáöu
XII.4. Kiãøm tra næït:
- ÆÏng suáút trong cäút theïp chëu keïo åí traûng thaïi giåïi haûn sæí duûng khäng âæåüc væåüt quaï 0.6fy
(5.7.3.4-1 22TCN 272-05)
fsa= Z/(dc.A)1/ 3
dc: chiãöu daìy låïp bã täng baío vãû. Ta choün = 500mm
A: Pháön diãûn tich cuía bã täng coï cuìng troüng tám våïi cäút theïp chuí chëu keïo Våïi n= 10
thç A= 17910 (m2)
Z: Thäng säú vãö âäü räüng cuía vãút næït (N/mm)
Âäúi våïi cáúu kiãûn mäi træåìng thäng thæåìng ta choün a= 23000 (N/mm)
Váûy: fsa= Z/(dc.A)1/ 3 = 23000/(50*17910)1/ 3 = 238.62Mpa
Váûy fsa = 238.62 Mpa< 0.6fy = 252Mpa Âiãöu kiãûn næït âæåüc âaím baío
XIII. Kiãøm toaïn màût càõt H3-H3:
Baíng täø håüp taíi troüng xeït tåïi màût càõt H3-H3
Traûng thaïi giåïi haûn Læûc càõt Mä men
kN kN.m
Cæåìng âäü I 128.26 96.2
Cæåìng âäü II 115.85 86.89
Cæåìng âäü III 125.42 94.07
Sæí duûng 84.32 63.24

XIII.1.Dæî liãûu ban âáöu:
- Chiãöu räüng màût càõt: b,bw= a2 = 2250 mm
- Chiãöu cao màût càõt: h= 500mm
- Chiãöu cao màût càõt coï hiãûu d= (h-dc-Ø/2)= 442 mm
- Chiãöu daìy låïp phuí bã täng : dc= 50mm
- Cæåìng âäü theïp: fy= 420 Mpa
- Cæåìng âäü chëu neïn cuía bã täng: fc= 25 Mpa
Täø håüp duìng âãø kiãøm toaïn: Cæåìng âäü I
XIII.2. Kiãøm tra cáúu kiãûn chëu uäún:
- Hãû säú sæïc khaïng: Ø =0.9
- Diãûn têch cäút theïp: 10-D16 As=1986 (mm2)
- Haìm læåüng theïp: = As/(b*d)*100 = 0.2 %
- Hãû säú chuyãøn âäøi biãøu âäö æïng suáút: β1= 0.85
Chiãöu daìy cuía khäúi æïng suáút tæång âæång a= = 17mm
- Sæïc khaïng uäún:
Mr= Ø*As*fy*d*10-6= 0.9*1986*420*442*10-6 = 331.81(KN.m)
- Mä men tênh toaïn do ngoaûi læûc: Mu= 96.2 (KN.m)
* Kiãøm tra theo âiãöu kiãûn: Mu= 96.2(KN.m)< Mr= 331.81 (KN.m)
Váûy âiãöu kiãûn chëu uäún thoaí maîn
* Kiãøm tra haìm læåüng cäút theïp täúi thiãøu:
= 0.2% > 0.03*fc’/fy= 0.03*25/420= 0.18%
Váûy âiãöu kiãûn haìm læåüng cäút theïp täúi thiãøu âæåüc thoaí maîn
* Kiãøm tra haìm læåüng cäút theïp täúi âa:
0.42 ≥
Trong âoï: c= a/β=17/0.85 = 20mm
de= h-d =500-50 = 450mm
Váûy 0.42≥ (20/450)= 0.044 Âiãöu kiãûn cäút theïp täúi âa thoaí maîn
XI.3. Kiãøm tra cáúu kiãûn chëu càõt:
- Hãû säú sæïc khaïng : Øv=0.9
- Diãûn têch cäút theïp ngang: 0-D16 As= 0 (mm2)
- Cæû ly giæîa caïc cäút theïp ngang: 150mm
- Hãû säú biãøu thë khaí nàng cuía bã täng bë næït cheïo truyãön læûc keïo: β = 2 (5.8.3.4.2-1 22TCN272-05)
- Goïc nghiãng cuía æïng suáút neïn cheïo (5.8.3.4.2-1 22TCN272-05) Ө= 450
- Kiãøm tra theo âiãöu kiãûn (5.8.2.4 22TCN272-05)
Khäng cáön kiãøm tra diãûn têch cäút theïp ngang täúi thiãøu
- Diãûn têch cäút theïp ngang täúi thiãøu Avmin = 0 mm2
- Cæû ly täúi âa giæîa caïc cäút theïp ngang
Vu < 0.1fc’bv.dv thç s ≤0.6dv≤ 600mm
- Sæïc khaïng càõt danh âënh do æïng suáút keïo trong bã täng
Vc= 0.083*β* *bv*dv (5.8.3.3-3 22TCN 272-05)
= 0.083*2* *2250*442*10-3 =825.435 (KN)
- Sæïc khaïng càõt cuía cäút theïp ngang:
Vs= = 0.00 (KN)
(5.8.3.3-4 22TCN 272-05)
- Sæïc khaïng càõt Vn= 0.25*fc’*bv*dv=0.25*25*2250*442*10-3= 6215.625 (KN)
Vn= Vc+ Vs = 825.435+ 0 = 825.435(KN)
Váûy ta choün sæïc khaïng càõt Vn= 825.435 (KN)
Sæïc khaïng càõt tênh toaïn:
Vr = Øv*Vn = 0.9*825.435= 742.9(KN)
Læûc càõt tênh toaïn :
Vu= 128.26(KN)
Kiãøm tra: Vu = 128.26 (KN) < Vr = 742.9 (KN) Váûy Âaût yãu cáöu
XIII.4. Kiãøm tra næït:
- ÆÏng suáút trong cäút theïp chëu keïo åí traûng thaïi giåïi haûn sæí duûng khäng âæåüc væåüt quaï 0.6fy
(5.7.3.4-1 22TCN 272-05)
fsa= Z/(dc.A)1/ 3
dc: Chiãöu daìy låïp bã täng baío vãû. Ta choün = 50mm
A: Pháön diãûn tich cuía bã täng coï cuìng troüng tám våïi cäút theïp chuí chëu keïo. Våïi n= 10
thç A= 17910 (m2)
Z: thäng säú vãö âäü räüng cuía vãút næït (N/mm)
Âäúi våïi cáúu kiãûn mäi træåìng thäng thæåìng ta choün a= 23000 (N/mm)
Váûy: fsa= Z/(dc.A)1/ 3 = 23000/(50*17910)1/ 3 = 238.62 Mpa
Váûy fsa = 238.62 Mpa< 0.6fy = 252Mpa Âiãöu kiãûn næït âæåüc âaím baío
XIV. Kiãøm toaïn màût càõt D-D:
Baíng täø håüp taíi troüng xeït tåïi màût càõt D - D
Traûng thaïi giåïi haûn Læûc càõt Mä men
kN kN.m
Cæåìng âäü I 12532.21 16644.12
Cæåìng âäü II 11637.79 15631.66
Cæåìng âäü III 12322.79 16411.47
Sæí duûng 9451.26 12880.47

XIV.1. Dæî liãûu ban âáöu:
- Chiãöu räüng màût càõt: b,bw= c2 =12600 mm
- Chiãöu cao màût càõt: h= b1=1500mm
- Chiãöu cao màût càõt coï hiãûu
= max(h-dc-a/2;0.9*(h-dc);0.72h) = 1348mm
- Chiãöu daìy låïp phuí bã täng: dc= 120 mm
- Cæåìng âäü theïp: fy= 420 Mpa
- Cæåìng âäü chëu neïn cuía bã täng: fc= 25 Mpa
Täø håüp duìng âãø kiãøm toaïn: Cæåìng âäü I
XIV.2. Kiãøm tra cáúu kiãûn chëu uäún:
- Hãû säú sæïc khaïng: Ø =0.9
- Diãûn têch cäút theïp: 80-D25 As= 40536 (mm2)
- Haìm læåüng theïp: = As*100/(b*d) = 0.24 %
- Hãû säú chuyãøn âäøi biãøu âäö æïng suáút: β1= 0.85
Chiãöu daìy cuía khäúi æïng suáút tæång âæång a= = 64 mm
- Sæïc khaïng uäún:
Mr= Ø*As*fy*d*10-6= 0.9*40536*420*1348*10-6= 20654.88(KN.m)
- Mä men tênh toaïn do ngoaûi læûc: Mu= 16644.12 (KN.m)
* Kiãøm tra theo âiãöu kiãûn:
Mu= 16644.12 (KN.m)< Mr= 20654.88(KN.m)
Váûy âiãöu kiãûn chëu uäún thoaí maîn
* Kiãøm tra haìm læåüng cäút theïp täúi thiãøu:
= 0.24% > 0.03*fc’/fy= 0.03*25/420= 0.18%
Váûy âiãöu kiãûn haìm læåüng cäút theïp täúi thiãøu âæåüc thoaí maîn
* Kiãøm tra haìm læåüng cäút theïp täúi âa:
0.42 ≥
Trong âoï: c= a/β=64/0.85 = 75.3 mm
de= h-d =1500-120 = 1380mm
Váûy 0.42≥ (75.3/1380)= 0.055 Âiãöu kiãûn cäút theïp täúi âa thoaí maîn
XIV.3.Kiãøm tra cáúu kiãûn chëu càõt:
- Hãû säú sæïc khaïng: Øv=0.9
- Diãûn têch cäút theïp ngang: 12-D18 As= 2376 (mm2)
- Cæû ly giæîa caïc cäút theïp ngang: 150mm
- Hãû säú biãøu thë khaí nàng cuía bã täng bë næït cheïo truyãön læûc keïo: β = 2 (5.8.3.4.2-1 22TCN272-05)
- Goïc nghiãng cuía æïng suáút neïn cheïo (5.8.3.4.2-1 22TCN272-05) Ө= 450
- Kiãøm tra theo âiãöu kiãûn (5.8.2.4 22TCN272-05)
Khäng cáön kiãøm tra diãûn têch cäút theïp ngang täúi thiãøu
- Diãûn têch cäút theïp ngang täúi thiãøu Avmin = 0 mm2
- Cæû ly täúi âa giæîa caïc cäút theïp ngang
Vu < 0.1fc’bv.dv thç s ≤0.6dv≤ 600mm
- Sæïc khaïng càõt danh âënh do æïng suáút keïo trong bã täng
Vc= 0.083*β* *bv*dv (5.8.3.3-3 22TCN 272-05)
= 0.083*2* *12600*1348 *10-3 =14097.38(KN)
- Sæïc khaïng càõt cuía cäút theïp ngang:
Vs= = 8969 (KN)
(5.8.3.3-4 22TCN 272-05)
- Sæïc khaïng càõt Vn= 0.25*fc’*bv*dv=0.25*25*12600*1348*10-3= 106155 (KN)
Vn= Vc+ Vs = 8969+14097.38 = 23066.38(KN)
Váûy ta choün sæïc khaïng càõt Vn= 23066.38(KN)
Sæïc khaïng càõt tênh toaïn:
Vr = Øv*Vn = 0.9*23066.38 = 20759.74(KN)
Læûc càõt tênh toaïn:
Vu=12532.21 (KN)
Kiãøm tra: Vu = 12532.21 (KN) < Vr = 20759.74 (KN) Váûy Âaût yãu cáöu
XIV.4. Kiãøm tra næït:
- ÆÏng suáút trong cäút theïp chëu keïo åí traûng thaïi giåïi haûn sæí duûng khäng âæåüc væåüt quaï 0.6fy
(5.7.3.4-1 22TCN 272-05)
fsa= Z/(dc.A)1/ 3
dc: chiãöu daìy låïp bã täng baío vãû. Ta choün = 120mm
A: Pháön diãûn tich cuía bã täng coï cuìng troüng tám våïi cäút theïp chuí chëu keïo. Våïi n= 80
thç A= 75600(m2)
Z: thäng säú vãö âäü räüng cuía vãút næït (N/mm)
Âäúi våïi cáúu kiãûn mäi træåìng thäng thæåìng ta choün a= 23000 (N/mm)
Váûy: fsa= Z/(dc.A)1/ 3 = 23000/(120*75600)1/ 3 = 110.28Mpa
Váûy fsa = 110.28 Mpa< 0.6fy = 252Mpa Âiãöu kiãûn næït âæåüc âaím baío
XV. Kiãøm toaïn màût càõt E - E:
Baíng täø håüp taíi troüng xeït tåïi màût càõt E -E
Traûng thaïi giåïi haûn Læûc càõt Mä men
kN kN.m
Cæåìng âäü I 7205.47 3701.77
Cæåìng âäü II 6769.33 3204.87
Cæåìng âäü III 7100.8 3586.96
Sæí duûng 5525.71 3086.21

XV.1.Dæî liãûu ban âáöu:
- Chiãöu räüng màût càõt: b,bw= c2 =12600 mm
- Chiãöu cao màût càõt: h= b1=1500mm
- Chiãöu cao màût càõt coï hiãûu
= (h-dc-Ø/2) = 1368 mm
- Chiãöu daìy låïp phuí bã täng: dc= 120 mm
- Cæåìng âäü theïp: fy= 420 Mpa
- Cæåìng âäü chëu neïn cuía bã täng: fc= 25 Mpa
Täø håüp duìng âãø kiãøm toaïn: Cæåìng âäü I
XV.2. Kiãøm tra cáúu kiãûn chëu uäún:
- Hãû säú sæïc khaïng: Ø =0.9
- Diãûn têch cäút theïp: 80-D25 As= 40536 (mm2)
- Haìm læåüng theïp: = As*100/(b*d) = 0.24 %
- Hãû säú chuyãøn âäøi biãøu âäö æïng suáút: β1= 0.85
Chiãöu daìy cuía khäúi æïng suáút tæång âæång a= = 64 mm
- Sæïc khaïng uäún:
Mr= Ø*As*fy*d*10-6= 0.9*40536*420*1368*10-6 = 20961.33(KN.m)
- Mä men tênh toaïn do ngoaûi læûc: Mu= 3701.77 (KN.m)
* Kiãøm tra theo âiãöu kiãûn :
Mu= 3701.77 (KN.m)< Mr= 20961.33(KN.m)
Váûy âiãöu kiãûn chëu uäún thoaí maîn
* Kiãøm tra haìm læåüng cäút theïp täúi thiãøu:
= 0.24% > 0.03*fc’/fy= 0.03*25/420= 0.18%
Váûy âiãöu kiãûn haìm læåüng cäút theïp täúi thiãøu âæåüc thoaí maîn
* Kiãøm tra haìm læåüng cäút theïp täúi âa:
0.42 ≥
Trong âoï: c= a/β=64/0.85 = 75.3mm
de= h-d =1500-120 = 1380mm
Váûy 0.42≥ (75.3/1380)= 0.055 Âiãöu kiãûn cäút theïp täúi âa thoaí maîn
XV.3.Kiãøm tra cáúu kiãûn chëu càõt:
- Hãû säú sæïc khaïng: Øv= 0.9
- Diãûn têch cäút theïp ngang: 12-D18 As= 2376 (mm2)
- Cæû ly giæîa caïc cäút theïp ngang: 150mm
- Hãû säú biãøu thë khaí nàng cuía bã täng bë næït cheïo truyãön læûc keïo: β = 2 (5.8.3.4.2-1 22TCN272-05)
- Goïc nghiãng cuía æïng suáút neïn cheïo (5.8.3.4.2-1 22TCN272-05) Ө= 450
- Kiãøm tra theo âiãöu kiãûn (5.8.2.4 22TCN272-05)
Khäng cáön kiãøm tra diãûn têch cäút theïp ngang täúi thiãøu
- Diãûn têch cäút theïp ngang täúi thiãøu Avmin = 0 mm2
- Cæû ly täúi âa giæîa caïc cäút theïp ngang
Vu < 0.1fc’bv.dv thç s ≤ 0.6dv≤ 600mm
- Sæïc khaïng càõt danh âënh do æïng suáút keïo trong bã täng
Vc= 0.083*β* *bv*dv (5.8.3.3-3 22TCN 272-05)
= 0.083*2* *12600*1368*10-3 =14306.54(KN)
- Sæïc khaïng càõt cuía cäút theïp ngang:
Vs= = 9098 (KN)
(5.8.3.3-4 22TCN 272-05)
- Sæïc khaïng càõt Vn= 0.25*fc’*bv*dv=0.25*25*12600*1368*10-3=107730(KN)
Vn= Vc+ Vs = 14306.54+ 9098 = 23404.54(KN)
Váûy ta choün sæïc khaïng càõt Vn= 23404.54(KN)
Sæïc khaïng càõt tênh toaïn:
Vr = Øv*Vn = 0.9*23404.54 = 21064.1(KN)
Læûc càõt tênh toaïn:
Vu= 7205.47 (KN)
Kiãøm tra: Vu =7205.47 (KN) < Vr = 21064.1 (KN) Váûy Âaût yãu cáöu
XV.4. Kiãøm tra næït:
- ÆÏng suáút trong cäút theïp chëu keïo åí traûng thaïi giåïi haûn sæí duûng khäng âæåüc væåüt quaï 0.6fy
(5.7.3.4-1 22TCN 272-05)
fsa= Z/(dc.A)1/ 3
dc: chiãöu daìy låïp bã täng baío vãû. Ta choün = 120mm
A: Pháön diãûn tich cuía bã täng coï cuìng troüng tám våïi cäút theïp chuí chëu keïo Våïi n= 80
thç A=75600 (m2)
Z: thäng säú vãö âäü räüng cuía vãút næït (N/mm)
Âäúi våïi cáúu kiãûn mäi træåìng thäng thæåìng ta choün a= 23000 (N/mm)
Váûy: fsa= Z/(dc.A)1/ 3 = 23000/(120*75600)1/ 3 = 110.28Mpa
Váûy fsa = 124.41 Mpa< 0.6fy = 252Mpa Âiãöu kiãûn næït âæåüc âaím baío
Chữ ký của phandang
Về Đầu Trang Go down
 

thiết kế cầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chế Tạo thiết bị dò sóng vệ tinh cầm tay - SatFinder
» Khuyến mãi 50% Trọn bộ thiết bị K+ chào đón Seagame 28
» Giúp đỡ tài liệu về "thiết kế và sản xuất trụ anten tam giác dây co".
» thiết bị khuếch đại tín hiệu đầu thu EIGHT LA giá tốt cho mọi người
» 2 bộ thiết bị anten trong nhà và ngoài trời của an viên có gì nổi bật trong cách thiết kế?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Chuyên mục Software xây dựng :: Giao Thông :: Đường bộ-